Hoppa till innehåll

Stockholm

Kallelse årsmöte den 22 februari

Den 22 februari kl. 17.30 genomförs årsmötet i Raoul Wallenberg Academys lokaler på Grev Turegatan 44. För att anmälda att du vill delta, mejla fia.nerelius@rwa.se.

Handlingar kommer finnas här.

Följande punkter kommer tas upp:
● mötets öppnande
● val av mötets ordförande
● val av mötets sekreterare
● val av minst en person att granska protokollet efter mötet,
justerare tillika rösträknare
●fastställande av röstlängd
● beslut om mötets stadgenliga utlysande
● fastställande av dagordning
● framläggande av verksamhetsberättelse
● fastställande av revisorberättelse
● beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
● förslag från styrelse och medlemmar, motion och
propostition

– förslag på nya stadgar

● beslut om årets verksamhetsplan
● beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
● val av kommande års styrelse
● val av kommande års revisor
● val av kommande års valberedning
● mötets avslutande

Har du frågor?

Hör av dig till oss på info@differencemakers.se